HƯỚNGT DẪN THANH TOÁN DỊCH VỤ

(GÓI DỊCH VỤ COMBO/ÔN TẬP/THI ĐGNL CÁ NHÂN)

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản trên ce.tuyensinhhot.com

Bước 2: Chọn các gói dịch vụ cần thanh toán (Combo/Ôn tập/Thi ĐGNL cá nhân)

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán (Visacard/Mastercard/Momo/Vnpay/Zalopay)

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản thanh toán(Visacard/Mastercard/Momo/Vnpay/Zalopay)

Bước 5: Thực hiện thanh toán (kiểm tra số dư trong ví trước khi thanh toán)

Bước 6: Thanh toán thành công

—————————————–

HƯỚNGT DẪN THANH TOÁN  DỊCH VỤ

(GÓI DỊCH VỤ THI ĐGNL TẬP TRUNG)

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản trên ce.tuyensinhhot.com

Bước 2: Chọn các gói dịch vụ thi tập trung

Bước 3: Đăng ký dự thi (số đt, email, họ tên)

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán (Momo/Vnpay/Zalopay)

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản thanh toán  (Momo/Vnpay/Zalopay)

  • Vào link thanh toán (nếu đăng ký thi trên điện thoại)
  • Quét mã thanh toán (nếu đăng ký thi trên máy tính)

Bước 6: Thực hiện thanh toán (kiểm tra số dư trong ví trước khi thanh toán)

Bước 7: Thanh toán thành công